Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy z BHP Jerzy Urban

Zgodnie z kodeksem pracy każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim  pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przed dopuszczeniem do pracy danego pracownika, pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia go z zasad bezpiecznej pracy i obsługi maszyn na stanowisku, gdzie będzie pracował. Takie szkolenie powinien przeprowadzić pracownik zakładowej służby BHP lub osoba przez niego wyznaczona, która posiada odpowiednie kompetencje.

Szkolenie BHP

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest tylko formalnym wymogiem, który narzuca prawo. Jest to przede wszystkim zapoznanie nowego pracownika z zasadami pracy, jakie panują w danym zakładzie. Takie szkolenie jest obowiązkowe dla każdego nowego pracownika. Ma on obowiązek uczestniczyć w szkoleniu, znać przepisy i zasady bezpiecznego wykonywania pracy. Z kolei osoba, która może prowadzić szkolenia BHP, musi posiadać wiedzę z tego zakresu oraz spełniać wymogi, które znajdują się w Rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Z zapisów w rozporządzeniu wynika, że szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą prowadzić osoby zatrudnione w zakładowej służbie BHP. Mają oni pełnić tylko funkcje kontrolne i doradcze nie zaś przeprowadzać szkolenia.

Jakie obowiązki ma pracownik służby BHP?

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora BHP lub pracownika służby BHP należy kontrola warunków, w jakich odbywa się praca, ocena ryzyka zawodowego na danych stanowiskach, a także uczestnictwo w zespole, który bada przyczyny wypadków przy pracy. Pracownik, który jest zatrudniony na stanowisku zakładowego inspektora BHP, musi współpracować również z pracownikami firm zewnętrznych, które będą prowadzić szkolenia okresowe dla pracowników firmy, a także z podwykonawcami, którzy będą wykonywali różne prace zlecone, np. serwis maszyn. Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy powinien przekazywać wiedzę na odpowiednim poziomie. Jest on również odpowiedzialny za wykonywanie rocznego planu szkoleń, które będą uwzględniać wszelkie zagrożenia, które znajdują się w danej firmie.

Szkolenia pracowników powinny być zlecone firmie zewnętrznej. Firma BHP Jerzy Urban zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W ofercie znajdują się także:

  • szkolenia PPOŻ dla pracowników i pracodawców,
  • opracowywanie dokumentacji przeciwpożarowej dla firm,
  • nadzór bezpieczeństwa pożarowego,
  • przeprowadzanie ćwiczeń z ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia BHP powinna przeprowadzać wykwalifikowana firma, która posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje w tym zakresie. Pracownik ma obowiązek uczestniczyć w takich szkoleniach, aby znać zasady pracy i bezpiecznie ją wykonywać.

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy z BHP Jerzy Urban